Hører du det du tror?

Plus sign

Lederbloggen

Kommunikasjon er basert på sanseinntrykk, for det er gjennom sansene våre at hjernen oppfatter budskap og forstår verden. Ikke bare gjennom ord, men gjennom å se, høre, lukte, smake og kjenne. Hva gjør videomøtene med kommunikasjonen vår?

Det fins en modell som sier at ordene i seg selv utgjør rundt 7% av det som blir oppfattet av et budskap, 38% handler om måten vi bruker stemmen på når vi sier det, og 55% er kroppsspråk og ansiktsuttrykk! Hjernen mottar store mengder sanseinntrykk, bevisst og ubevisst, som bearbeides og tolkes, og alle er med på å skape mening for oss. I disse tider, med mindre fysisk kontakt mellom oss mennesker, tas noe av kommunikasjonsgrunnlaget vårt bort. Ord i e-poster blir avgjørende sannheter, videomøter filtrerer bort noe av kroppsspråket vi ellers ville sett, og oppmerksomheten rundt hva vi oppfatter og hva vi tolker blir viktigere enn noensinne.

For deg med et lederansvar er kommunikasjon og forståelse kanskje ekstra viktig fordi det kan være så sårbart – kommunikasjon påvirker menneskers trivsel og prestasjoner, det kan påvirke selskapers omdømme og til sist også bunnlinje.

Gjennom kurs jeg har holdt, har jeg utfordret deltakerne ved å lese en tekst på ni linjer høyt for dem. De har deretter blitt bedt om å svare på noen enkle påstander om innholdet i teksten. De skulle svare om påstandene var ren fakta eller tolkning. En tilsynelatende enkel oppgave som gang på gang viste seg lettere sagt enn gjort. Hva var det egentlig som ble lest? Heller ikke når teksten ble delt ut, var det helt enkelt å vite hva som var egen tolkning.

Dette forteller oss noe om hvordan hjernen kontinuerlig jobber for å finne sammenhenger og koblinger, og for å gjøre mening ut av sanseinntrykkene den mottar. Hjernen tilføyer det som mangler og tar bort det som ikke gir den mening – uten engang å si ifra om at det er det den gjør! På én måte kan vi si at det heldigvis er slik – tenk hvor kjedelig det hadde vært om vi måtte forstå alt ordrett hele tiden! Ingenting kunne legges til forståelsen, ingen feilskjær kunne bli sett mellom fingrene på. Historier hadde ikke gitt oss muligheten til å danne våre egne bilder. Dikt og metaforer hadde blitt rene ord, uten assosiasjoner. En godt skrevet novelle har få ord, men mye innhold, nettopp fordi forfatteren vet å legge opp til at hjernen fyller ut det som ikke står i klartekst.

Det ligger en advarsel i dette: Med denne kunnskapen i bakhodet må vi vite at vi tolker og helst når vi tolker. Hvis ikke står vi i fare for å misforstå og trekke egne konklusjoner som er direkte feil! Selv med de beste intensjoner kan en leder i kommunikasjon med en medarbeider risikere å legge til rette for underprestasjon og mistrivsel, ikke prestasjon, trivsel og vekst. Beslutninger kan bli tatt på feil premisser, unødvendige aktiviteter kan få plass, og konflikter kan oppstå dersom man baserer seg på en tolkning som viser seg å være en misforståelse.

Derfor trenger vi å vite hvilke sanseinntrykk vi baserer tolkningene våre på. Hva var det jeg hørte eller så, som gjorde at jeg tenker, tolker eller tror dette? Og hvordan kan jeg sjekke om det er riktig tenkt, tolket eller forstått?

Dagens utfordring er følgende:

 

Øv deg på å stille spørsmål: Gode spørsmål. Oppriktig nysgjerrige spørsmål. Spørsmål som ønsker svar. Spørsmål som søker oppklaring.

Øv deg på å være stille: Gi tid til å bearbeide inntrykk og uttrykke respons. Øv deg på å tune inn på kilden til svaret. Still inn på den rette kanalen.

Øv deg på å være sanseskarp slik at ører og øyne oppfatter det som blir formidlet deg, og slik at hjernen din får nok input å prosessere. Lytt. Se.

Øv deg så på å oppfatte dine egne tolkninger: Hva er sant? Hva er noe jeg tror eller tolker? Hva er muligens en ren misforståelse? Og nøy deg ikke med å vite dette – still flere spørsmål, slik at du kommer nærmere svaret!

Slik kan du nærme deg et annet menneske, nærme deg en forståelse for andre.

Ledelse som er tilpasset medarbeideres erfaring, kompetanse, personlige egenskaper og behov for autonomi gir rom for utvikling og prestasjon. Du må søke å forstå hva hver enkelt trenger, og tilpasse kommunikasjonen din deretter. Gjennom å være sanseskarp kan du som leder gjøre ditt for å legge til rette for utvikling og prestasjon hos medarbeiderne dine – og deg selv.